Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

มีหน้าที่กำกับดูแล  ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย

นายอำเภอกะทู้                                           
นายกเทศมนตรีตำบลกะทู้                                            
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง                          
ปลัดเทศบาลตำบลกะทู้                                                 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน มอ.กะท                         
ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา                             
หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กะทู้              
สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรทุ่งทอง
กำนันตำบลกะทู้                                                             
สาธารณสุขอำเภอกะทู้                                                                กรรมการและเลขานุการ
นางอุทุมพร  จุฑาสมบัติ               
นายธนวรรธน์  ไชยภักดี                                                            

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่
        รับทราบและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติสนับสนุนช่วยเหลือให้ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่จะพิจารณาแต่งตั้งในโอกาสต่อไป  สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์  อย่างมีประสิทธิภาพ   ติดตามกำกับงาน 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

 

ซึ่งทั้งหมดเป็นเยาวชน  มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน  ทุกคนมีความเสียสละและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้กับชุนชนประกอบด้วย

1.  นายสรศักดิ์   ภูงาม                                       
2.  นายนายนันทวัฒน์   วันนนาพ่อ                 
3.  นายธนาโชค   เหลารัก                                   
4.  นายบุญฤทธิ์ ฉั่วสกุล                                   

ประธานชมรม
รองประธานชมรม
รองประธานชมรม
เลขานุการชมรม

กรรมการฝ่ายกิจกรรม
นางสาวพิไลลักษณ์  เจียมตัว
เด็กชายวโรดม   แจ้งใจ   
เด็กชายยุทธภูมิ  ทิพย์วิมลมาศ
เด็กชายอภิริยะ  ไชยราบ              
หน้าที่
            1.  ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชมรม
            2.  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
            3.  ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในระดับจังหวัด
            4.  งานรณรงค์ป้องกัน : ดูแลกิจกรรมที่เน้นการปลุกพลัง  สร้างกระแสที่เอื้อต่อการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
            5.  งานข้อมูล : ดูแลจัดเก็บข้อมูลชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมของชมรม  เช่น  ข้อมูลสมาชิก  ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  เป็นต้น
            6.  งานพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว :  จัดกิจกรรมในชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวในชุมชน  เช่น  กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิต  เป็นต้น
             7.  งานประเมินผล : ประเมินผลและการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชมรม

กรรมการฝ่ายสอดส่องดูแล
นางสาวอรวรรณ    ดิษฐ์ทอง       
นายวชิระ     มณีอุปถัมภ์
นายเสกสรร    ลิ่มประดิษฐ์
นายณัฎกร   โกมุทผล
                       
หน้าที่
            1.  งานเฝ้าระวัง  :  สอดส่องดูแลและสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  เช่น  การจัดสายตรวจ  เป็นต้น
            2.  งานควบคุมสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เสี่ยง  :  ดูแลตรวจสอบและจัดการพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงสำหรับเยาวชนในชุมชน  ในการมั่วสุมใช้สารเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ
            3.   งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  : เป็นหน่วยรับเรื่องราว  แจ้งเบาะแส รับฟังปัญหาต่างๆ ในชุมชนเพื่อดำเนินงานดูแลแก้ไขปัญหาต่อไป

กรรมการฝ่ายกองทุน
นางสาวจิตรวดี  ดำศิริ
เด็กชายณัฐพล  ใจบุญ               
หน้าที่
1.  งานการเงินบัญชี :  ควบคุมดูแลงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆของชมรม  จัดทำบัญชี  รายรับ  รายจ่ายของชมรมและแสดงผลให้เป็นปัจจุบัน
2.  งานพัสดุ  :  จัดทำทะเบียนวัสดุอุปกรณ์  การเบิกจ่าย  การใช้งาน  การจัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของชมรม  ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ของชมรม
3.  งานทะเบียน  :  ดูแลจัดเก็บทะเบียนสมาชิกของชมรม  การจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
4.  งานหารายได้  :  ชมรมทำกิจกรรมหารายได้โดยต้องเกิดจากความเห็นชอบของคณะกรรมการชมรมในการดำเนินงาน

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวสิริมา  พงศ์ศุภศิลป์
นางสาวนงนภัส  หลักบ้าน
เด็กหญิงสุวรรณี  หวลศรีชัย        
หน้าที่ 

  1. งานสารสนเทศ  :  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้และกิจกรรมต่างๆของชมรม
  2. งานประชาสัมพันธ์  :  ประชาสัมพันธ์  สื่อสารให้กับคนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่าง ๆ ของชมรม
  3. งานโสตทัศนูปกรณ์  :  ดูแลด้านเทคนิคต่างๆ เช่น  ดูแลอุปกรณ์   คอมพิวเตอร์อีเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชมรม
  4. งานปฏิคมและสวัสดิการ : ดูแลสวัสดิการด้านต่างๆในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชมรม  ต้อนรับผู้มาเยือน

กรรมการฝ่ายศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น                 
นายนันทวัฒน์  วันนาพ่อ
นายธนาโชค  เหลารัก
นายสรศักดิ์  ภูงาม
นางสาวสิริมา  พงศ์ศุภศิลป์

หน้าที่
1.  งานสถานที่  :  ดูแลตกแต่งสถานที่ในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นให้มีความเหมาะสม น่าสนใจ  รวมถึงการจัดเวรควบคุมดูแล  เวลาเปิด ปิด การให้บริการ
2.  งานให้คำปรึกษา  :  รับให้คำปรึกษาแก่เยาวชนที่มีปัญหา
3.  งานกิจกรรมสร้างสุข  :  จัดระบบ  ควบคุมดูแล  กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงสร้างสุขและกิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
4.  งานกิจกรรมพัฒนาอีคิว  :  ดูแลส่งเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
5.  ให้คำปรึกษาเยาวชนด้วยกัน  ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน  ส่งต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรณีไม่สามารถให้คำปรึกษาได้