Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
ประวัติความเป็นมา

             ชุมชนบ้านกะทู้หมู่  2  ได้น้อมรับโครงการ     TO  BE  NUMBER  ONE โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกคนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักว่าการเอาชนะยาเสพติดมิใช่เป็นหน้าที่ของบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่คนในชุมชนต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินเพื่อต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดให้จงได้  การจัดทำประชาคมหมู่บ้านได้เริ่มต้นขึ้นและนำไปสู่การจัดตั้งชมรม   TO  BE  NUMBER  ONE  บ้านกะทู้หมู่ที่  2 ให้เป็นศูนย์รวมพลังของชุมชนร่วมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน      


            ชุมชน TO  BE  NUMBER  ONE       บ้านกะทู้ หมู่ที่ 2    เปิดเมื่อวันที่  5  ตุลาคม 2547 มีสมาชิกรวม   1,091 คน    คิดเป็นร้อยละ  85.36    ของประชากรทั้งหมด    ประกอบด้วยสมาชิกอายุ 10-24 ปี  ทั้งสิ้น  336  คน  ทุกคนเป็นสมาชิก TO  BE  NUMBER  ONE ดำเนินงานภายใต้แนวทาง  3 ก.คือ กรรมการ  กองทุนและกิจกรรม โดยในระยะแรก มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย  ผู้นำชุมชนและแกนนำชุมชน  อสม.โดยการดำเนินกิจกรรมในช่วงแรกจะเป็นการดำเนินงานโดยผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์   ใครติดยายกมือขึ้น เน้นการดูแลผู้เสพยาเสพติดที่หลงผิดไปใช้สารเสพติด  นำเข้าสู่การบำบัดจนสามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมได้ต่อไป กิจกรรมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการสร้างหมู่บ้านให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  เป็นพื้นที่สีขาว  ปลอดจากยาเสพติด กิจกรรมที่สนับสนุนให้เยาวชนและชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น    กิจกรรมประเพณีที่เก่าแก ดั้งเดิมของชาวกะทู้ คือประเพณีถือศีลกินผัก  การจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมทางศาสนา    พิธีสวดหมู่บ้าน  พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปต่อมาได้เกิดการรวมพลังของกลุ่มเยาวชน  เริ่มต้นจากการเปิดเวทีประชาคมให้เยาวชนเป็นแกนนำในการดำเนินงานและการทำกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมเกิดจากการสำรวจความต้องการ ของกลุ่มเยาวชนด้วยกันเองอาศัยหลักการดำเนินงานคือ  เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน 


            ชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  บ้านกะทู้ หมู่ที่ 2ได้ดำเนินกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนให้เป็นศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ด้านการรณรงค์ป้องกัน  การเฝ้าระวังสอดส่องดูแลผู้ค้า / ผู้เสพ / กลุ่มเสี่ยงเกิดเครือข่ายเยาวชนที่เข้มแข็ช่วยเหลือดูแลกันเอง นอกจากนี้ชุมชนกะทู้หมู่ 2 เป็นหมู่บ้านที่พื้นที่เล็ก ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนจะช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนทำให้ไม่มีผู้ค้าและผู้เสพในพื้นที่ และในการดำเนินกิจกรรมในปัจจุบันได้นำยุทธศาสตร์ของจังหวัดคือ  “  ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นหนึ่ง ”   มาปรับเป็นกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ตรงกับสภาพของปัญหาและความต้องการของเยาวชนและชุมชนเกิดจากทำเวทีประชาคมของเยาวชนมีหลักดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์  ”เพื่อนช่วยเพื่อนสู่ความเป็นหนึ่ง” โดยใช้กรอบแนวทาง  3 ก. ในการดำเนินงาน ดังนี้    กรรมการ    กองทุนและกิจกรรม