Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4

"เสริมสร้างเยาวชนให้เก่งดี มีสุข"

 

หลักการและเหตุผล :


              พัฒนาเยาวชนให้มีอาวุธทางปัญญาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้  ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน  เสริมสร้างประสบการณ์มีทักษะชีวิตที่สอดแทรกในกิจกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกฝังให้เยาวชนก้าวทันความก้าวไกลของเทคโนโลยีและผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน  เช่น กิจกรรมทำไม้กวาดดอกอ้อ การทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม  การปลูกผักไร้ดิน  การทำปุ๋ยชีวภาพ การหารายได้เข้ากองทุน  เป็นต้น และการฝึกการวางแผนการจัดการกับปัญหา การฝึกความฉลาดทางอารมณ์เปิดโรงเรียนอีคิวเสาร์-อาทิตย์ การเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในร้านอินเตอร์เน็ต โดยพัฒนาให้ร้านอินเตอร์เน็ตในชุมชนให้เป็นร้านที่เยาวชนใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

 

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
ปุ๋ยหมัก

โรงเรียน EQ วันเสาร์-อาทิตย์

โรงเรียนอีคิว

มุมเพื่อนใจวัยรุ่นในร้านอินเตอร์เน็ต และมุมหนังสือในศูนย์
เพื่อนใจ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ไฮไฟว์ของชมรม TO BE NUMBER ONE
hi5