Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 "ผู้คนรู้รักษาสามัคคี"

 

หลักการและเหตุผล :
    
              การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ช่วยพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดเรียนรู้ที่ถูกต้องมีจริยธรรมและศีลธรรมอันดี  ซึ่งกิจกรรมเน้นความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของชุมชน มีกิจกรรมที่มุ่งให้ความสำคัญหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม   คือครอบครัว การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่จะส่งผลให้เด็กหรือเยาวชนเติบโตเป็นที่ดีในสังคม ได้เป็นอย่างดี การฝึกให้เยาวชนมีจิตอาสา มุ่งการทำประโยชน์  การเสียสละ  เพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ  เช่น กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี     กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์  กิจกรรมสวดกลางบ้าน  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมเยี่ยมบ้านพักคนชรา

 

ทำความสะอาดศาลเจ้ากะทู้
กวาดอ๊าม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้ำตกกะทู้

น้ำตก
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน
ผ้าป่า
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ดำหัว