Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 "เปิดเวทีให้กับเยาวชน"

 

 

หลักการและเหตุผล :

             การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่สนใจ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหา พัฒนาอีคิวไปในทิศทางที่เหมาะสม  เกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีอิสระทางความคิดและจินตนาการ  ซึ่งกิจกรรม ก่อเกิดจากการมีเวทีประชาคมของเยาวชน  อยากคิด อยากทำ  กิจกรรมต่างๆมีมติการสร้างกิจกรรมที่มาจากเยาวชนและมีความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษารูปแบบการเกิดกิจกรรมมี การรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  การแก้ปัญหายาเสพติด  และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  ได้แก่  การจัดเวทีประชาคมของเยาวชน  การเปิดเวทีด้านดนตรีสากล  การมีลานกีฬา To Be Number One  การแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี To Be Number One  Cup   โครงการตู้ส้ม ระดมทุกข์    โครงการตาเหยี่ยว  การฝึกศิลปะป้องกันตัวการเข้าร่วมการแข่งขันเปตอง  การประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เป็นต้น

 

 

กิจกรรมพี่สอนน้องและการประชุมแกนนำ
ประชุมแกนนำ

การแข่งขันกีฬาเปตองของเทศบาล

เปตอง
กิจกรรมหารายได้ในงานวันลอยกระทง
ลอยกระทง
โครงการฝึกดนตรีให้กับเยาวชน
ดนตรี
ศิลปะป้องกันตัว(กระบี่กระบอง)
กระบี่
การทำเวทีประชาคมเยาวชน
เวทีประชาคม
ฟุตบอล TO BE NUMBER ONE ประจำปี
ฟุตบอล