Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 "สืบสานวัฒนธรรมประเพณี"

 

 

หลักการและเหตุผล :


             เยาวชนเป็นกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดมาช้านาน เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวคุณค่าทางจิตใจและควรอนุรักษ์ของคนในชุมชนมีสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  คือ  ศาลเจ้ากะทู้ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะมีประเพณีที่สืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย – จีน ได้อย่างสมบูรณ์ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพหลักของชาวบ้านเมื่ออดีต ซึ่งบ้านกะทู้มีความเจริญรุ่งเรืองรายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตมาจากการทำเหมืองแร่ดีบุกมาก่อน การดำเนินกิจกรรมในยุทธศาสตร์นี้เน้นให้เยาวชนมีความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด หวงแหนความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  อนุรักษ์ไว้ด้วยกิจกรรมต่างๆ ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษให้คงอยู่สู่รุ่นลูกหลานต่อไป   ได้แก่     กิจกรรมการเป็นยุวทูตวัฒนธรรม การฝึกซ้อมดนตรีล่อก้อฉ่าง  การระบำร่อนแร่ การเขียนอักษรจีน  เป็นต้น

 

 

กิจกรรมยุวฑูตวัฒนธรรมไทย - จีน
ฑูตไทยจีน

กิจกรรมล่อก้อฉ่าง

ตีกลอง
กิจกรรมเขียนอักษรจีน
เขียนจีน
เชิดสิงโต
กิจกรรมเชิดสิงโต